วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 "เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งส่งเสริมและ บริการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเสมอภาค มีคุณธรรมและคุณภาพ เน้นความเป็นอยุธยา ก้าวสู่สากล"amss* * * * *

เขตพื้นที่สุจริต

 วิสัยทัศน์ สพป.อย2


 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

"เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งส่งเสริมและ

บริการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค

มีคุณธรรมและคุณภาพ เน้นความเป็นอยุธยา

ก้าวสู่สากล"

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

    ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ อย่างยั่งยืน เป็นวิถีชีวิตองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรนำคุณลักษณะ 5 ประการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่จนเกิดเป็น

    ผลสำเร็จ และนำไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืน

3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

 

คุณลักษณะเฉพาะของเขตสุจริต


1.ทักษะกระบวนการคิด    

2.มีวินัย    

3.ซื่อสัตย์สุจริต    

4.อยู่อย่างพอเพียง    

5.จิตสาธารณะ

มาตรการ กลไก ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการบริหาร สพป.อย.2